Verandering en verbondenheid

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis.

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis?

In dit artikel de antwoorden op 2 oefeningen uit Symboliek oefenen

1

Verandering is een thema dat in verschillende tarotkaarten uit de Grote Arcana voorkomt.  In deze tarotkaarten is verandering een belangrijk thema :

De Hogepriesteres

Meteen aan het begin van de reeks van de Grote Arcana kom je in contact met een krachtige transformator. De energie van de Hogepriesteres is subtiel aanwezig telkens je met tarotkaarten werkt. Zij is de stille begeleidster die haar hand op je schouders legt en je bijna onmerkbaar in de juiste richting duwt. Ze brengt een traag veranderingsproces op gang en begeleidt dit vanop een afstand. Je voelt haar invloed niet in het dagelijkse leven. Het vraagt momenten van rust en meditatie om haar energie te voelen. Doe je regelmatig aan meditatie dan kan de energie van de Hogepriesteres intenser werkzaam worden in je leven. Besef dat haar energie niet manipuleerbaar is. Als spirituele ontdekkingsreiziger kan je enkel openstaan voor haar energie en haar voortdurende aanwezigheid op je pad accepteren.

Lees verder Verandering en verbondenheid

Het geheim van de Priesteres

bespreking van de symboliek in de tarotkaart van de Hogepriesteres uit de Waite tarot. Bespreking van de omschrijving van Waite en esoterisch duiding van de kaart.

Noot vooraf : In dit artikel houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over deze kaart. Zijn uitleg (door mij vertaald) heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

In Pictorial Key to the Tarot omschrijft Waite de Hogepriesteres als de hoogste en heiligste tarotkaart van de grote arcana.

Een wassende maan aan haar voeten.
De Hogepriesteres correspondeert met het astrologisch teken maan. De wassende maan staat voor de toenemende invloed van de maankracht, het onbewuste.

Een gehoornde diadeem met globe in het midden.
Waite verwijst naar Hathor, dit betekent Huis van Hor(us). Haar kroon heeft twee horens met een zonneschijf daartussen. De kenmerken die toegeschreven worden aan Hathor komen sterk overeen met die van de Hogepriesteres.

 


Een groot zonnekruis op haar borst.

Het kruis is een zonneteken. De plaats van dit kruis verwijst naar een sephiroth op de kabbalistische levensboom, nl. Tipareth. In het correspondentie systeem van de Golden Dawn wordt de tarotkaart van de Hogepriesteres geassocieerd met het pad dat Tipareth met Kether verbindt. Via de Hogepriesteres krijgt men onmiddellijk toegang tot het allerheiligste.

Op de schriftrol in haar handen staat het woord TORA, dit duidt op een Hogere Wet, de Geheime Wet en de tweede betekenis van het Woord.
Aangezien Waite deze woorden met een hoofdletter schrijft verwijzen ze telkens naar het goddelijke. De Hogepriesteres is het Woord van God. In het  evangelie volgens Johannes staat : In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen/de duisternis heeft het niet begrepen.
Waite verwijst naar het vrouwelijk godsaspect (cfr. Hathor-Isis), hier omschreven als het Woord. Het Woord van God wordt soms ook omschreven als de Wijsheid, (het licht van) de Logos, Sophia, Shekinah,…
De Hogere Wet is de Wet van God, de Wet van de Schepping.

De schriftrol is deels bedekt door haar mantel om aan te tonen dat sommige dingen impliciet zijn en andere medegedeeld.
Je kan over de (spirituele) wetten van de schepping leren, maar sommige kennis kan enkel innerlijk ervaren worden. Dit is de kennis van binnenuit, de kennis van het hart. Over deze kennis kan niet gesproken worden omdat ze niet overdraagbaar is (met woorden).

Ze zit tussen de witte en zwarte pilaar J. en B. van de mystieke tempel.Boaz Jachin
Het zal je misschien zijn opgevallen dat er op de tarotkaart links een zwarte pilaar met B erop staat en rechts de witte pilaar met J erop. Achter deze omwisseling moet je geen bijzondere verklaring zoeken. Het tarotdeck werd in een zeer korte tijdspanne gemaakt en blijkbaar was de eerste versie ook meteen de definitieve versie (inclusief ‘foutjes’)
De B staat voor Boaz (in de kracht, mededogen) en J voor Jachin (hij zal bevestigen, strengheid).  In de rituelen van de Golden Dawn is alles wat tussen de twee zuilen staat of gebeurt uiterst heilig en magisch van aard. Alles in dit aardse leven wordt gekenmerkt door tegenstellingen (zwart/wit) en pas door die tegenstellingen te verenigen en te (h)erkennen dat ze één geheel vormen, ontstaat er een magische manifestatie.

En het doek van de tempel is achter haar, het is geborduurd met palmen en granaatappels.
Het doek scheidt de heilige plaats waar de priesters samen komen van het Allerheiligste, het Heiligste van het Heilige, het Arcanum Arcanorum.
De palmen en granaatappels staan voor (mannelijke) levenskracht en (vrouwelijke) vruchtbaarheid. Het geheim van het geheim is seksueel van aard. Het Allerheiligste is de plaats waar het heilig huwelijk wordt voltrokken.

Haar kledij is vloeiend en doorschijnend en de mantel suggereert licht, een schitterende straling.
Ze werd soms occulte Wetenschap genoemd, zittend op de drempel van het Heiligdom van Isis.
Hiermee verwijst Waite opnieuw naar de goddelijke wijsheid als vrouwelijk godsaspect.

Eigenlijk is ze de Geheime Kerk, het Huis dat zowel van God is, als van de mens.
Met de Geheime Kerk doelt Waite op de Gnosis van binnenuit. Het ervaren van een diepe éénheid met het goddelijke.

De Hogepriesteres stelt ook het tweede huwelijk voor van de Prins die niet meer tot deze wereld behoort.
In een artikel stelt Waite de Prins gelijk met De Dwaas uit de tarot. Opnieuw verwijst hij hier naar het heilig huwelijk, maar ditmaal via een beeldend verhaal uit de kabbalistisch mystiek. Met ‘de prins behoort niet meer tot deze wereld’ bedoelt hij dat De Dwaas reeds zijn reis heeft voltooid (om daarna opnieuw de reis te ondernemen)

Zij is de spirituele Bruid en Moeder, de dochter van de sterren en de Hogere Tuin van Eden.
De esoterisch naam van de Hogepriesteres is de Priesteres van de Zilveren Ster.
Zij is de maagd, de Keizerin de moeder en de Ster is de oude wijze vrouw, samen vormen ze de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid.  Er zijn twee versies van de Tuin van Eden : de lagere manifesteert zich in de fysische wereld, de hogere is van een energetisch hoger niveau. We kunnen de Hogere Tuin van Eden, de Hoge Priesteres, ervaren in sacrale momenten.

Zij is, meer precies, de Koningin van het geleende licht, maar dit is het licht van allen.
De Hogepriesteres reflecteert het goddelijke licht hier op aarde. De aarde is de fysische manifestatie van Malkuth. Ze is het neergedaalde vrouwelijk aspect van god, de Shekinah, in Malkuth. We kunnen enkel het mannelijk godsaspect leren kennen via het ervaren van het vrouwelijk godsaspect. Het licht van god is op aarde aanwezig en is voor iedereen bestemd, maar dit licht is in ‘slapende toestand’. Door dit licht in jezelf te erkennen, wordt ze actief en begint ze te stralen.

Zij is de Maan, gevoed door de melk van de Hemelse Moeder.
Waite wijst opnieuw op het maanaspect van deze tarotkaart. Hij beklemtoont de sterke verbinding tussen de maagdelijke Hogepriesteres en de vruchtdragende Keizerin. Hoewel in bepaalde aspecten tegengesteld zijn ze eigenlijk één.

Op een bepaalde manier is ze ook de Goddelijke Moeder zelf, dat wil zeggen ze is de heldere reflectie daarvan.
Het is in de betekenis van de reflectie dat haar meest waarachtige en hoogste naam die van Shekinak is, de glorie die samen leeft met god. Volgens de kabbala is er een Shekinah zowel boven als beneden. In de hogere wereld heet ze Binah, het Hemels Begrip, dat uitstraalt naar de emanaties die eronder zijn. In de lagere wereld is dit Malkuth. In deze context moet deze wereld gezien worden als een gezegend Koninkrijk.
Het werd een gezegend Koninkrijk door de aanwezigheid van de Inwonende Glorie. Mystiek gezien is de Shekinah de Spirituele Bruid van de rechtvaardige man. Wanneer hij de Wet leest, geeft zij de Goddelijke betekenis.

In een notedop heeft Waite hier weer hoe het vrouwelijk godsaspect zich kenbaar maakt aan de mens. Het maakt zich kenbaar aan de oprechte en toegewijde man (of vrouw).  Wanneer hij (of zij) de goddelijke wetten bestudeert, zorgt de Shekinah voor het innerlijke begrijpen van deze wetten.

levensboom en tarot

Tarot Cirkel

Wat is de Hogepriesteres niet…..

Doorgronden van de symboliek in een kaart door de niet-betekenis van de kaart te omschrijven via steekwoorden en korte zinnen.

Tarotboeken staan vol met kaartbetekenissen. Wat ze afzonderlijk betekenen, hoe ze elkaars betekenis beïnvloeden,…. Het ene boek zegt zus, het andere zo.
Zelfs al ken je de algemene betekenis van de kaarten, dan kan je soms toch het gevoel hebben dat je de betekenis niet helemaal snapt. Maar… is een kaartbetekenis wel volledig te doorgronden.

In de theologie is er een strekking die men de negatieve theologie noemt. God wordt hierin als ongrijpbaar voorgesteld. God staat buiten het domein van het denken en hierdoor is taal en symboliek geheel of deels ongeschikt om het wezen van God te omschrijven. Taal wordt in die strekking soms gebruikt om uit te drukken wat God niet is, omdat elk woord hem beperkt tot een deel van de realiteit.
Als voorbeeld van deze manier van denken over het goddelijke heb ik een lijstje gemaakt over de tarotkaart De Hogepriesteres.
Wat is De Hogepriesteres niet ….

kiezen                                                  handelen                                willen                                                               uiterlijk                                               actief                             eindig                    

werelds                                                  alleen                                                            vooruitgang                                                                                                          beperkt                                       verdeeld    

   laag                                                                                 materie                   wankelbaar                                                lineair                  

                      beïnvloedbaar                                  deelbaar                                                                                                        verleden                                    toekomst                                                 zoekend                                                                                                            verlangend                                                                                                                     vernieuwend

Jij kan ook zelf lijstjes maken met ‘negatieve’ omschrijvingen en dit voor elke kaart in de grote arcana. Leg de kaart voor je op tafel en neem het beeld in je op zodat je het gemakkelijk voor kan stellen met gesloten ogen. Leg naast de kaart nu telkens een andere kaart uit de grote arcana en schrijf op wat spontaan in je op komt.
Gebruik een kort zinnetje zoals ‘De Hogepriesteres is niet …… ‘

leestip : Het geheim van de Hoge Priesteres

Tarot Cirkel