De reflectie van de Hemelse Moeder

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten
De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .

De Keizerin

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotEen statige figuur, zittend, rijke gewaden en Koninklijke kenmerken; zoals een dochter van hemel en aarde.
Haar diadeem stelt twaalf sterren voor, in een cluster.

Het getal twaalf staat voor volmaaktheid.
De sterren op haar kroon verwijzen naar de koningin van de hemel. Waite verwijst in de tekst verschillende keren naar haar volmaaktheid en haar connectie met de hemel, maar zwakt dit telkens terug af.

Het teken van Venus is op het schild dat dicht bij haar ligt.

Het teken van Venus wordt soms de spiegel van Venus genoemd en staat in contrast tot de speer van Mars. In verschillende verhalen verleidt Venus de god Mars, waardoor hij zich laat ontwapenen. Venus (vrede) overwint Mars (oorlog)

Je ziet een granenveld dat  rijpt voor haar en een waterval achter haar.

Het granenveld toont haar actieve vruchtbaarheid aan. Op vele tarotkaarten van de Keizerin zie je dat ze zwanger is. Ze draagt bet leven, brengt het voort en voedt het. Het element water verwijst naar het schenken van leven en naar haar verbondenheid met de Hogepriesteres die de bron is waaruit het water stroomt.

De scepter die ze draagt heeft bovenaan een globe die deze wereld voorstelt.
Zij is de inferieure Tuin van Eden, het Aards Paradijs, alles dat gesymboliseerd wordt door het  zichtbare huis van de mens.

De Hogepriesteres is de hogere Tuin van Eden.

Zij is niet Regina coeli, maar toch is ze refugium peccatorum, de vruchtbare moeder van duizenden.

Waite schrijft de Keizerin verschillende aspecten van Maria toe, maar enkel de meer op aarde gerichte aspecten.Het katholieke geloof had Waite als religie afgezworen, maar qua symboliek is hij erg gehecht aan de verhalen uit de bijbel.

Er zijn ook enkele manieren waarop ze juist wordt omschreven zoals verlangen en de vleugels van verlangen, de vrouw gekleed door de zon, als de Gloria Mundi en als de sluier van het Sanctum Sanctorum.

Gloria Mundi is de glorie van de Wereld. Sanctum Sanctorum is het schrijn in het binnenste van de tempel, het heilige der heilige.

Zij is niet de ziel die vleugels heeft bekomen, tenzij je alle symboliek op een ongebruikelijke manier optelt.

In de westerse esoterie wordt de ziel die nog niet in een lichaam is getreden omschreven als een ziel met vleugels, zodra de ziel verbonden wordt met het aardse leven verlies de ziel zijn vleugels. In sommige verhalen vertelt men hoe de ziel terug vleugels kan bekomen. Zoroaster zou hebben gezegd : door ze te besprenkelen met het water die in de tuin van God te vinden is.

Ze is boven alles universele vruchtbaarheid en de buitenste betekenislaag van het Woord. Dit spreekt vanzelf, er is geen enkele boodschap die zo direct gegeven is aan de mens als geboren worden via  een vrouw; maar zijzelf draagt niet de interpretatie hiervan.

De Hogepriesteres is de binnenste betekenislaag van bet Woord.
Via de Keizerin ontdekken we heel concreet het mysterie van het leven, maar om bet mysterie van het leven werkelijk te begrijpen moeten we de Hogepriesteres leren begrijpen.

Op een ander vlak verwijst de kaart van de Keizerin naar de deur of poort door welke we toegang tot dit leven bekomen, zoals een toegang tot de Tuin van Venus. De weg die daar vandaan leidt, naar wat verder ligt, dat is het geheim dat de Hogepriesteres kent; het wordt door haar gecommuniceerd tot de uitverkorenen.

Een verwijzing naar geboren worden, leven = Leven (het is heilig). Via de Keizerin krijgt de mens toegang tot Malkuth en de weg terug naar Kether kan enkel via de Hoge Priesteres. Zij deelt haar geheim enkel met wie daarvoor is uitverkoren. Het geheim kan je dus niet ontdekken door kennis op te doen, maar door het geheim te ervaren.

De oudere betekenissen van deze kaart zijn volledig fout wat de symboliek betreft, bv. het Woord, de Goddelijke Natuur, de Triade enzovoort.

Waite benadrukt hier nogmaals het werelds aspect van de Keizerin.
De Keizerin is vrouwelijk en tot op zekere hoogte heilig. Ze is verbonden met het goddelijke, maar niet op de manier zoals toegekend aan de Hogepriesteres en de Ster. Hij zet zich af tegen de visie van Papus die de Keizerin associeert met de Sephira Binah en Hemelse Begrip = de Grote Moeder. Bij Waite is de Grote Moeder = De Ster

De Kroon van de Magi

Eerder beschreef ik de tarotkaart De Hogepriesteres en Matigheid, op basis van de visie van Waite. Deze keer is de visie van Arthur Waite op de kaart van De Wereld aan de beurt. Terug houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over de tarot. Zijn uitleg uit het boek Key to the Tarot heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

De wereld Waite tarot

De Wereld

De finale boodschap van de Grote Arcana is onveranderd en zelfs onveranderbaar, wat betreft het ontwerp. Al eerder werd beschreven wat zijn diepere betekenis betreft.
Sommige kaarten zoals De Geliefden en De Duivel heeft Waite grondig veranderd.
De afbeelding van De Wereld lijkt sterk op
De Wereld uit de Marseille tarot.

Het stelt ook de perfectie en de einde van de Kosmos voor. Het geheim is binnenin de wereld, de scheuring van het universum als het zichzelf begrijpt in God.

Misschien een indirecte verwijzing naar Malkuth als Bruid van Kether. We zijn stoffelijk en kunnen het goddelijke enkel via het stoffelijke ontdekken.
Het universum als manifestatie van het goddelijke kan enkel bestaan omdat er een scheiding is tussen beide. Vanaf het moment dat de manifestatie de volledige perfectie bereikt, vernietigt het zichzelf omdat de goddelijke perfectie niet manifesteerbaar is. Lees verder De Kroon van de Magi

De Hemelse Mens

Beschrijving van de tarotkaart Matigheid zoals in het boek Key to the Tarot van Arthur Waite + bespreking

Tarotkaart Matigheid (Waite tarot)
Matigheid (Waite tarot)

In Groeien in bewustzijn schreef ik over de samenhang tussen De Wereld, Matigheid en De Hogepriesteres.

Drie kaarten die volgens de hermetische kabbala corresponderen met de middelste zuil van de kabbalistische levensboom. Aansluitend bij dit artikel zal ik enkele blogartikels plaatsen met de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt), met daaronder telkens extra duiding.
Voor de volledige tekst die Waite over de kaarten schreef, verwijs ik naar zijn boek
Key to the Tarot

Matigheid

Een gevleugelde engel met het teken van de zon op zijn voorhoofd en op zijn borst, het vierkant met driehoek van de Hemelse Mens (‘Septenary Man’).

In de kunst worden engelen tegenwoordig vaak met vleugels afgebeeld, maar dit was niet altijd zo.
In sommige esoterische teksten lees je verhalen over hoe de ziel zijn vleugels verliest en hoe hij die terug kan verkrijgen door hemelse dauw. Het teken van de zon is een verwijzing naar de sephirah Tipareth, die met het hemellichaam de zon wordt geassociëerd. Het vierkant met driehoek staat voor de onsterfelijke ziel die in de geest en het lichaam van de mens is ingedaald. Hierdoor wordt een verhoogd bewustzijn ervaren = Hemelse Mens.

Ik spreek over hem in de mannelijke vorm, maar de figuur is noch mannelijk noch vrouwelijk.

In de literatuur hebben engelen meestal een mannelijk geslacht, vooral om hun goddelijke status te benadrukken, ze zijn een afsplitsing van (een mannelijke) god.
De engel in de tarot is een verbindende figuur en is zowel goddelijke als stoffelijk, zowel mannelijk als vrouwelijk.

Het is zijn taak om de elixiren van het leven van de ene kelk naar de andere te gieten. De engel heeft één voet op aarde en één op het water en illustreert hiermee de aard van de elixiren.

De elixiren in de kelken zijn de invloeden van Geburah en Chesed
(beide zijn sephirah uit de kabbalistische levensboom)
Chesed = beschermende , bewarende invloed (beschermen van de vorm)
Geburah = vernietigende, angstaanjagende invloed (analyseren van de vorm)

Een direct pad gaat naar bepaalde hoogtes op de rand van de horizon. Daarboven is een groot Licht, door welke vaag een Kroon te zien is.

De rand van de horizon, daar waar de zon tevoorschijn komt en verdwijnt.
Licht = verwijzing naar god
Kroon = Kether (eerste sephirah uit de kabbalistische levensboom)

Dit bevat een deel van het Geheim van het Eeuwig Leven, dat mogelijk is voor de mens in zijn incarnatie.

Het Eeuwig Leven kunnen we ervaren in dit |even, in onze stoffelijke aard.
In de kaart wordt al een deel van het geheim prijs gegeven, het tweede deel van het geheim is te ontdekken in De Hogepriesteres.

Alle conventionele beelden zijn hier in bedwang gehouden, dus ook alle conventionele betekenissen die verwijzen naar de verandering in de seizoenen, de eeuwige beweging van het leven en zelfs het combineren van ideeën. Het is echter onjuist te beweren dat de figuur onze beschermengel is, alhoewel het wel een analogie van het licht van de zon is, gerealiseerd in het derde deel van onze menselijke tripliciteit.
De menselijke tripliciteit bestaat uit geest, ziel en lichaam. Het Licht (van de zon) is ingedaald in het lichaam.

De kaart werd fantastisch Matigheid genoemd. Wanneer de regel van matigheid in ons bewustzijn aanwezig is, dan tempert, combineert en harmoniseert het onze psychische en stoffelijke natuur. Onder die regel begrijpen we vanuit onze rationele kant iets over waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

We hebben een beter inzicht in het verband tussen Malkuth en Kether.

Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot

Vaak lees je verschillende manieren waarop je de kaartlegging het Keltisch Kruis kan leggen. Dit leidt vaak tot verwarring of je voelt dat de beschrijving niet volledig juist is. Daarom kan je op de blog van Tarot Cirkel verschillende artikels lezen die je op weg helpen om deze kaartlegging onder de knie te krijgen.
Lees verder Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot

Het geheim van de Priesteres

bespreking van de symboliek in de tarotkaart van de Hogepriesteres uit de Waite tarot. Bespreking van de omschrijving van Waite en esoterisch duiding van de kaart.

Noot vooraf : In dit artikel houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over deze kaart. Zijn uitleg (door mij vertaald) heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

In Pictorial Key to the Tarot omschrijft Waite de Hogepriesteres als de hoogste en heiligste tarotkaart van de grote arcana.

Een wassende maan aan haar voeten.
De Hogepriesteres correspondeert met het astrologisch teken maan. De wassende maan staat voor de toenemende invloed van de maankracht, het onbewuste.

Een gehoornde diadeem met globe in het midden.
Waite verwijst naar Hathor, dit betekent Huis van Hor(us). Haar kroon heeft twee horens met een zonneschijf daartussen. De kenmerken die toegeschreven worden aan Hathor komen sterk overeen met die van de Hogepriesteres.

 


Een groot zonnekruis op haar borst.

Het kruis is een zonneteken. De plaats van dit kruis verwijst naar een sephiroth op de kabbalistische levensboom, nl. Tipareth. In het correspondentie systeem van de Golden Dawn wordt de tarotkaart van de Hogepriesteres geassocieerd met het pad dat Tipareth met Kether verbindt. Via de Hogepriesteres krijgt men onmiddellijk toegang tot het allerheiligste.

Op de schriftrol in haar handen staat het woord TORA, dit duidt op een Hogere Wet, de Geheime Wet en de tweede betekenis van het Woord.
Aangezien Waite deze woorden met een hoofdletter schrijft verwijzen ze telkens naar het goddelijke. De Hogepriesteres is het Woord van God. In het  evangelie volgens Johannes staat : In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen/de duisternis heeft het niet begrepen.
Waite verwijst naar het vrouwelijk godsaspect (cfr. Hathor-Isis), hier omschreven als het Woord. Het Woord van God wordt soms ook omschreven als de Wijsheid, (het licht van) de Logos, Sophia, Shekinah,…
De Hogere Wet is de Wet van God, de Wet van de Schepping.

De schriftrol is deels bedekt door haar mantel om aan te tonen dat sommige dingen impliciet zijn en andere medegedeeld.
Je kan over de (spirituele) wetten van de schepping leren, maar sommige kennis kan enkel innerlijk ervaren worden. Dit is de kennis van binnenuit, de kennis van het hart. Over deze kennis kan niet gesproken worden omdat ze niet overdraagbaar is (met woorden).

Ze zit tussen de witte en zwarte pilaar J. en B. van de mystieke tempel.Boaz Jachin
Het zal je misschien zijn opgevallen dat er op de tarotkaart links een zwarte pilaar met B erop staat en rechts de witte pilaar met J erop. Achter deze omwisseling moet je geen bijzondere verklaring zoeken. Het tarotdeck werd in een zeer korte tijdspanne gemaakt en blijkbaar was de eerste versie ook meteen de definitieve versie (inclusief ‘foutjes’)
De B staat voor Boaz (in de kracht, mededogen) en J voor Jachin (hij zal bevestigen, strengheid).  In de rituelen van de Golden Dawn is alles wat tussen de twee zuilen staat of gebeurt uiterst heilig en magisch van aard. Alles in dit aardse leven wordt gekenmerkt door tegenstellingen (zwart/wit) en pas door die tegenstellingen te verenigen en te (h)erkennen dat ze één geheel vormen, ontstaat er een magische manifestatie.

En het doek van de tempel is achter haar, het is geborduurd met palmen en granaatappels.
Het doek scheidt de heilige plaats waar de priesters samen komen van het Allerheiligste, het Heiligste van het Heilige, het Arcanum Arcanorum.
De palmen en granaatappels staan voor (mannelijke) levenskracht en (vrouwelijke) vruchtbaarheid. Het geheim van het geheim is seksueel van aard. Het Allerheiligste is de plaats waar het heilig huwelijk wordt voltrokken.

Haar kledij is vloeiend en doorschijnend en de mantel suggereert licht, een schitterende straling.
Ze werd soms occulte Wetenschap genoemd, zittend op de drempel van het Heiligdom van Isis.
Hiermee verwijst Waite opnieuw naar de goddelijke wijsheid als vrouwelijk godsaspect.

Eigenlijk is ze de Geheime Kerk, het Huis dat zowel van God is, als van de mens.
Met de Geheime Kerk doelt Waite op de Gnosis van binnenuit. Het ervaren van een diepe éénheid met het goddelijke.

De Hogepriesteres stelt ook het tweede huwelijk voor van de Prins die niet meer tot deze wereld behoort.
In een artikel stelt Waite de Prins gelijk met De Dwaas uit de tarot. Opnieuw verwijst hij hier naar het heilig huwelijk, maar ditmaal via een beeldend verhaal uit de kabbalistisch mystiek. Met ‘de prins behoort niet meer tot deze wereld’ bedoelt hij dat De Dwaas reeds zijn reis heeft voltooid (om daarna opnieuw de reis te ondernemen)

Zij is de spirituele Bruid en Moeder, de dochter van de sterren en de Hogere Tuin van Eden.
De esoterisch naam van de Hogepriesteres is de Priesteres van de Zilveren Ster.
Zij is de maagd, de Keizerin de moeder en de Ster is de oude wijze vrouw, samen vormen ze de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid.  Er zijn twee versies van de Tuin van Eden : de lagere manifesteert zich in de fysische wereld, de hogere is van een energetisch hoger niveau. We kunnen de Hogere Tuin van Eden, de Hoge Priesteres, ervaren in sacrale momenten.

Zij is, meer precies, de Koningin van het geleende licht, maar dit is het licht van allen.
De Hogepriesteres reflecteert het goddelijke licht hier op aarde. De aarde is de fysische manifestatie van Malkuth. Ze is het neergedaalde vrouwelijk aspect van god, de Shekinah, in Malkuth. We kunnen enkel het mannelijk godsaspect leren kennen via het ervaren van het vrouwelijk godsaspect. Het licht van god is op aarde aanwezig en is voor iedereen bestemd, maar dit licht is in ‘slapende toestand’. Door dit licht in jezelf te erkennen, wordt ze actief en begint ze te stralen.

Zij is de Maan, gevoed door de melk van de Hemelse Moeder.
Waite wijst opnieuw op het maanaspect van deze tarotkaart. Hij beklemtoont de sterke verbinding tussen de maagdelijke Hogepriesteres en de vruchtdragende Keizerin. Hoewel in bepaalde aspecten tegengesteld zijn ze eigenlijk één.

Op een bepaalde manier is ze ook de Goddelijke Moeder zelf, dat wil zeggen ze is de heldere reflectie daarvan.
Het is in de betekenis van de reflectie dat haar meest waarachtige en hoogste naam die van Shekinak is, de glorie die samen leeft met god. Volgens de kabbala is er een Shekinah zowel boven als beneden. In de hogere wereld heet ze Binah, het Hemels Begrip, dat uitstraalt naar de emanaties die eronder zijn. In de lagere wereld is dit Malkuth. In deze context moet deze wereld gezien worden als een gezegend Koninkrijk.
Het werd een gezegend Koninkrijk door de aanwezigheid van de Inwonende Glorie. Mystiek gezien is de Shekinah de Spirituele Bruid van de rechtvaardige man. Wanneer hij de Wet leest, geeft zij de Goddelijke betekenis.

In een notedop heeft Waite hier weer hoe het vrouwelijk godsaspect zich kenbaar maakt aan de mens. Het maakt zich kenbaar aan de oprechte en toegewijde man (of vrouw).  Wanneer hij (of zij) de goddelijke wetten bestudeert, zorgt de Shekinah voor het innerlijke begrijpen van deze wetten.

levensboom en tarot

Tarot Cirkel

Arthur Edward Waite

korte biografie van Arthur Edward Waite : boeken, tijdschriften, tarotspellen, organisaties en esoterische invloed

naam : Arthur Edward Waite

pseudoniem :  Grand Orient; schreef onder deze
naam een aantal boeken over divineren/voorspellen

°1857 † 1942

arthur waite

beroep

commercieel manager, schrijver, redacteur,
vertaler, uitgever Lees verder Arthur Edward Waite

Pamela Colman Smith Commemorative Set

bespreking van de Pamela Colman Smith Commemorative Set, een bijzondere box met een Waite tarot .

De kunstenares van de Waite tarot in de spotlights gezet.

Toen Arthur Waite begin 20ste eeuw een esoterisch tarotdeck wou creëren vroeg hij de hulp van een kunstenares die regelmatig de bijeenkomsten van The Order of the Independent and Rectified Rite (Golden Dawn) bijwoonde. Pamela Colman Smith  (Pixie voor de vrienden) maakte de illustraties voor het meest verkochte tarotdeck ter wereld, in een relatief korte tijd (ongeveer 8 maanden) en voor weinig geld.

Wie er wel veel geld aan verdient, is Stuart Kaplan die het vanaf 1972 publiceert onder de naam Rider Waite Tarot. Door de keuze van die benaming werd de inbreng van Pixie ten onrechte weinig in het daglicht gesteld. Tijd voor ‘eerherstel’ dacht Kaplan toen hij ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het deck in 2009 een speciale editie op de markt bracht. Al kan het natuurlijk ook gewoon een slimme marketingzet zijn geweest.

Lees verder Pamela Colman Smith Commemorative Set

De Zon XIX en De Dood XIII

De tarotkaart de Zon al voltooiing van een proces dat is gestart in de tarotkaart De Dood; symboliek in de Waite tarot

Gelijkenissen tussen de tarotkaarten De Dood en De Zon

In een artikel in the Occult Review beschrijft A.E. Waite de Zon XIX als de voltooiing van de Dood XIII. Beide kaarten hebben qua symboliek ook opvallende gelijkenissen, nl. een zon en een figuur op een wit paard. Lees verder De Zon XIX en De Dood XIII