Symboliek in de tarotkaart : de Hogepriesteres

Beschrijving van de symboliek in de tarotkaart de Hogepriesteres / de Pausin door de eeuwen heen.

Goddelijke bruid

In de oudheid vervulden hogepriesteressen van koninklijken bloede een belangrijke rol als hoofd van tempels. Meestal werden ze op jonge leeftijd ingewijd om na enkele jaren symbolisch in het huwelijk te treden met de belangrijkste godheid van de tempel. Via deze ceremonie kregen ze een goddelijke status. Zo verbonden ze de wereldlijke macht van hun familie met de goddelijke macht.Op tempelmuren uit de oudheid zien we hogepriesteressen afgebeeld aan de bruidstafel samen met de god of gezeten op een troon om het gewone volk in audiëntie te ontvangen.
Als ceremoniële vrouw van de belangrijkste god en vertegenwoordigster van het vrouwelijke goddelijke, had de hogepriesteres een leidinggevende functie op maatschappelijk vlak. Ze hield toezicht op het kweken van runderen, sloot handelscontracten, bood onderdak aan alleenstaande vrouwen en stimuleerde de ontwikkeling van nieuwe ambachtstechnieken.

De geestelijke vrouw in de tarot

In de Visconti- Sforza tarot uit de 15 de eeuw zien we een dame in een eenvoudig habijt die een drievoudige tiara draagt als teken van haar pauselijke macht. De tiara wijst op haar drievoudige rol als priesteres, lerares en koningin. Op haar schoot ligt een heilig boek.
Op deze tarotkaart staat waarschijnlijk zuster Manfreda afgebeeld.
Zij werd eind 13de eeuw verkozen tot pausin van een Lombardische christelijke beweging, maar kwam enkele jaren later op de brandstapel terecht. Dit was meteen het einde van wat een lange lijn van pausinnen
had moeten worden. Toch bleef het idee van een vrouw als hoofd van een christelijke kerk in vele vooraanstaande families sluimeren.

de-pausin-visconti-tarot

De eerste die de kaart van de Pausin met de titel hogepriesteres verbindt, is Antoine Court de Gebelin in zijn achtste deel van boekenreeks Le Monde Primitif. Hij is er immers van overtuigd dat de oorsprong van de tarot in het oude Egypte ligt. Hoewel hij in zijn werk verschillende stellingen naar voor schuift gebaseerd op onjuiste historische informatie, voelt hij de boodschap die in de tarot schuilt intuitief goed aan. Zijn werk zal daarom een belangrijke invloed hebben op Arthur Waite, die meestal met veel lof over Gebelin schrijft.

Eind 19 de eeuw verschuift de klemtoon op vlak van betekenis onder invloed van het esoterisch denken. De kaart van de Pausin wordt geassocieerd met het innerlijke heiligdom en de met rol van de priesteres als raadgeefster en bewaakster van het heilige. De christelijke titel Pausin moet plaats ruimen voor die van Hogepriesteres.
De Hogepriesteres vervult in de rituelen van de Golden Dawn, een orde waar Arthur Waite lid van was, een belangrijke functie. Ze belichaamt de meest pure vorm van goddelijke wijsheid en functioneert in rituelen als bemiddelaarster tussen de goddelijke wereld en de adepten.

Symbolen in de Waite tarot

De handgeschreven rol wijst op de spirituele kennis van de Hogepriesteres. Op de rol staat Tora, een verwijzing naar Torah, de Joodse geschreven wet. De letters op de schriftrol kan je ook lezen in de kaart van het Rad van Fortuin, waar het gebruikt wordt als verwijzing naar het wiel, Rota. De rol is gedeeltelijk bedekt met haar mantel om aan te tonen dat bepaalde kennis enkel kan doorgegeven worden op een transcendente manier en niet via het gesproken of geschreven woord.

Hogepriesteres high priestess uit de Smith Waite Centennial tarot
Achter de troon hangt een voorhangsel met granaatappels en palmharten. Dit zijn symbolen voor vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid. Ze vormen een schematische voorstelling van de kabbalistisch levensboom. Waite kiest in zijn tarotspel bewust voor eclectisch symboliek met verwijzingen naar joodse en christelijke religie, Egyptische en Griekse mythologie en vrijmetselarij.
De losse haren van de Hogepriesteres zijn bedekt met een doorschijnende blauwe sluier, die langzaam overgaat in een waterstroom. Ze is de bron van wijsheid en belangrijke sleutel tot zelfkennis.
Op haar hoofd staat een kroon met horens, met daartussen de maan. De horens en de maan wijzen op de cyclische patronen in vruchtbaarheid.
Het maanlicht reflecteert het goddelijke licht. Via haar worden we ons bewust van Gods aanwezigheid.
Haar troon staat tussen twee zuilen. Op de linker zuil staat de letter B gegraveerd, op de rechter zuil de letter J. Een duidelijke verwijzing naar de zuilen, Boaz en Jachin, in de toegangshal van de tempel van Solomon.
Boaz betekent : in hem is kracht, een verwijzing naar de potentiële kracht tot het creëren van vorm.
Jachin betekent : Hij zal bevestigen. Het stelt de bereidheid tot creatie voor.
Doordat de Hogepriesteres tussen de twee zuilen zit, symboliseert ze het pad van evenwicht . Ze treedt op als mediator tussen de duidelijk van elkaar gescheiden energieën.

In het blogartikel Het geheim van de Priesteres, lees je een vertaling van de beschrijving van Waite, met extra duiding van de betekenis.

In De Keizerin van de wereld, lees je o.a. waarom de maan in sommige esoterische tarotspellen onder de voeten van de Keizerin wordt afgebeeld.