De grote symbolen van de tarot -deel 2

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Great Symbols of Tarot van Arthur Waite occult Review 1926

arthur waite
Arthur Waite

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Symbols of the Tarot Arthur Waite gepubliseerd in the Occult Review januari en februari 1926.
Lees zeker het laatste deel van deze tekst. Waite vertelt daarin hoe hij het werken met de tarotbeelden heeft ervaren.

Ik vond het mooi en treffend omschreven.

De grote symbolen van de tarot

Er was een tijd, meer dan 20 jaar geleden, dat ik ertoe werd geleid anders te denken op basis van bewijzen, die bleken waardeloos te zijn bij verdere en grondiger onderzoek. Levi zei dat wat hemzelf betrof, dat hij zijn ‘initiatie’ enkel aan God en zijn persoonlijk onderzoek te danken had. Sommige van zijn Franse aanhangers hebben niet geaarzeld om desondanks zijn directe verbinding met maçonnieke rites en ordes te bevestigen. De vraag moet niet gesteld worden; dit soort initiatie kan geen occulte kennis bevatten. Hieruit volgt dat zijn tarotsysteem als dit zodanig kan worden genoemd, op zijn best een werk van vernuft kan worden genoemd, maar eerder een allegaartje van begrippen is.
Het systeem steunt voor zover kan worden vastgesteld op niets dat wijst op informatie van voor de tijd van Court de Gebelin. Deze stelling is niet zonder belang, want hij spreekt met een air van groot gezag en zekerheid.
P. Christian ging zelfs verder in ‘L’ Homme Rouge de Tuileries’ en zijn ‘Histoire de Magie’, hier moet dezelfde kritiek worden toegepast, net zoals het nodig is dit te doen bij de uitgebreide gedachtenspinsels van Papus, Stanislas de Guaita en anderen van de Franse School.

napoleon-ontmoet-l-homme-rouge
Illustratie uit het boek L’homme rouge de Tuileries – de ontmoeting tussen de rode man en Napoleon

Nu, er zijn 22 Grote Arcana die ongeveer in een bepaalde volgorde voorkomen, maar met inachtneming van bepaalde variaties, omdat de decks verschillen volgens tijd en plaats van oorsprong. Er zijn ook 22 letters in het Hebreeuws alfabet en het leek volgens Eliphas Levi wenselijk om een huwelijk tussen de letters en de kaarten te bewerkstelligen. Het lijkt onmogelijk een dergelijke combinatie te maken, hoe willekeurig ook, zonder toevalligheden te ontdekken die dit ondersteunen. Er zijn bovendien grotere autoriteiten in de kabbalistisch leer dan Eliphas Levi.
Eliphas Levi produceerde geschriften om de Hebreeuwse letter Beth te kunnen verbinden aan de pausin Johanna of de Soevereine Priesteres van de Tarot. Maar hij bekommerde zich niet om de wortels van deze analogie, anders zou hij de volgorde van de Grote Arcana hebben veranderd. Aangezien hun volgorde, zoals ik heb gezegd, onderhevig is aan variatie in de verschillende sets en dat er geen bijzondere reden lijkt te zijn om te veronderstellen dat enige volgorde uit het verleden een bewust doel voor ogen had. Op deze manier had hij misschien merkwaardige punten gevonden door de oude Yetzirah classificatie van de Hebreeuwse letters naast de kaarten in hun conventioneel toegewezen plaats te leggen.
Het was echter om zijn doel te bereiken voldoende dat er 22 letters en 22 symbolische kaarten waren. Mocht hij het indachtig zijn geweest, het lijkt dat hij zich niet bekommerde om het feit dat de numerieke betekenis van de Hebreeuwse letters zijn kunstmatige combinaties, met alles na de letter Yod, teniet doet.
We kunnen, als we dit verkiezen, zeggen dat de 11 de grote Arcanum Kracht is, al hangt dit van de volgorde toegepast in het gebruikte deck. Echter de letter caph is niet 11 in het Hebreeuws alfabet want het correspondeert met het getal 20.
De dood is de 13 de kaart en dit lijkt de correcte plaats in de tarotvolgorde omdat 13 het nummer van sterfelijkheid is, maar de letter Nun is 40 en heeft geen dergelijke ontegensprekelijke connectie. De dwaasheid van de hele vergelijking wordt nog het best geïllustreerd door de kaart die De Dwaas wordt genoemd en geen nummering kreeg toegewezen in de kaartvolgorde, maar meestal wel wordt geassocieerd met het getal 0.
In Levi’s volgorde correspondeert het met de letter Shin, waarvan het nummer 300 is.
Echter waar de kaart ook wordt geplaatst in de volgorde, de correspondentie tussen de Grote Arcana en het Hebreeuws alfabet is upso facto vernietigd.

Het moet worden opgemerkt dat Levi aan elke afzonderlijke Hebreeuwse letter een betekenis toekende, maar dit is zijn persoonlijke onverantwoorde uitvinding, behalve in 2 à 3 zeer voor de hand liggende gevallen. Bijvoorbeeld dat Beth, de de tweede letter overeenkomt met de dyade, Ghimel met de triade en Daleth met de tetrade.
Het is misschien interessant op te merken dat zijn nummer 15, dat overeenstemt met het tarotsymbool van de Duivel, wordt uitgelegd als zogenaamde occulte wetenschap, een welsprekend eerbetoon aan zijn eigen fantastische claims ten aanzien van het onderwerp dat hij onderzocht. Als een ondoordachte verduidelijking is het anderzijds van enige waarde, want er is natuurlijk geen geordende occulte kennis, al zijn er bepaalde vormen van gebruik die dergelijke psychische krachten bewerkstelligen. Psychische krachten waarvan we, op vlak van kennis hierover, in het duister tasten en enkel enigszins kennen door hun manifestaties. Het is een geval van ondervinding dat deze krachten eerder de afgrond openen dan het Pad naar de Hemel. De door Levi opgestelde relatie tussen tarotkaarten en het Hebreeuwse alfabet blijkt voor het later occultisme, binnen en buiten Frankrijk, overtuigend te zijn geweest.

Hij is ook de grondlegger van een ander schema van een even artificiële soort als de vorige.
Een schema waarin de correspondenties worden gelegd tussen de vier reeksen : Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels (die deel uitmaken van de kleine arcana) en de Tien Sephiroth van de Kabbalistische Theosofie.
Omwille van het getal 4 was het onvermijdelijk dat in een geest als het zijne de vier reeksen moeten verwijzen naar de vier letters van de Heilige Tetragram Yod He Vau He, die meestal als Jehovah worden uitgesproken. Zoals gewoonlijk is dit absolute fantasie zoals blijkt uit zijn poging tot identificatie van Yod met Staven, terwijl Bekers en Pentakels of Munten allebei gedwongen worden te corresponderen met de letter He.

Wat betreft de samenstelling van de kaarten van de vier reeksen, ondanks zijn vindingrijkheid kon hij geen grond van vergelijking vinden tussen de Sephiroth en de Hofkaarten.
In een gedicht schrijft hij hierover het volgend couplet als commentaar op de Koning, de Koningin, de Ridder en de Page.

“The married pair, the youth, the child, the race : thy path by these to unity retrace”

Maar deze vergelijking loopt op niets uit want de Ridder stelt niet noodzakelijk jeugd voor, noch komt de oude of moderne Boer overeen met het idee van een kind. Had Levi het Sephirotisch Kabalisme beter begrepen, dan had hij beter (omdat het gemakkelijker zou zijn geweest voor hem) bevestigd dat het Franse ‘damoiseau’ het primitieve ‘damoiselle’ had vervangen; omdat de hofkaart van de schildknaap eigenlijk vrouwelijk is.

levensboom 1

Hij zou dan de volgende correcte toewijzing kunnen hebben gemaakt.
De Koning met Chokmah, de Koningin met Binah, de Ridder met de 6 lagere Sephiroth van Chesed tot Yesod, inclusief de semi – sephiroth Daath en de ‘damoiselle’ met Malkuth. Op deze manier zou hij ook een manier gevonden hebben om een compleet verband te leggen tussen de Kleine Arcana en de vier letters van het Tetragram.
Tenslotte zou hij de werking van de Heilige Naam in de vier kabbalistische werelden hebben aangetoond, alsook het onderscheid en de analogie tussen de Shekinah in transcendentie en de Shekinah gemanifesteerd in het leven en in de tijd.

Helaas was Levi de magiër van een wereld vol fantasie en van een wereld van kennis. Hij zag zijn kans bij de genummerde kaarten met kleine symbolen. Hij was ervan overtuigd dat het een duidelijk en talismantisch feit was dat er 10 genummerde kaarten zijn in elke reeks terwijl er ook 10 sephiroth zijn. Omdat er echter geen andere correspondenties zijn kon hij er geen ontwikkelen en produceerde een nonsens rijm, die ik heb geleend van een letterlijke vertaling die ik ergens anders maakte.

Four signs present the Name of every name.
Four brilliant beams adorn His crown of flame.
Four rivers ever from His wisdom flow.
Four proofs of His intelligence we know.
Four benefactions from His mercy come.
Four times four sins avenged His justice sum.
Four rays unclouded make His beauty known.
Four times His conquest shall in song be shown.
Four times He triumphs on the timeless plane.
Foundations four His great white throne maintain.
One fourfold kingdom owns His endless sway,
As from His crown there streams a fourfold ray.

Op deze manier komen de vier Azen overeen met Kether omdat het de eerste Sephira is die voortvloeit uit Ain Soph Aour, het grenzeloze licht, de vier tweeën met Chomah, de vier drieën met Binah enzovoort tot de denary volledig is.
Wat kan er onder de vier bewijzen van Goddelijk Begrip, de vier Goddelijke Weldaden en de zestien Zonden die worden gewroken door Geburah of Gerechtigheid worden verstaan?
We weten zo weinig van de reden om aan te nemen dat de Goddelijke Overwinning slechts vier keer gevierd worden in een lied. Hoe is het mogelijk, filosofisch gezien, om 4 keer te triomferen op een plaats waar geen tijd bestaat. Als Eliphas Levi de door hem gegeven uitleg, door hem zelf is bewerkstelligd, mogen we zeker zijn dat het Zoharistisch Kabbalisme niets hierover weet.

Aan de andere kant van deze mijmeringen is er het welbekende feit dat de Tien Sephiroth in de Kabbalistische Levensboom met elkaar verbonden zijn door middel van 22 paden, waaraan de Hebreeuwse letters worden toegeschreven.<

Kether communiceert met Chokmah via het Pad van Aleph en met Binah via het Pad van Beth en zo verder naar beneden. Een diagram met deze toewijzingen werd gepubliceerd door Athanasius Kircher in Oedipus Aegyptiacus.
De toewijzing van de Grote Arcana van de tarot is natuurlijk de volgende stap en pogingen daartoe zijn gedaan door blunderende symbolisten. Ze zijn vergeten dat er in de Mystieke Boom, de Sephiroth ook Paden zijn, dit maakt 32 Paden van Wijsheid, waaruit volgt dat volgens de logica der dingen er 32 grote Arcana zouden moeten zijn.
De studie van de tarot is sedert Levi voortgezet in Frankrijk, Engeland en Amerika. De ontwikkelingen liggen soms langs de lijnen die door Levi werden uitgestippeld en zijn soms het resultaat van een onafhankelijk vertrekpunt.
Over het algemeen kan gesteld worden dat Levi overal in meer of mindere mate werd gevolgd. Ik heb aangetoond dat zijn toewijzingen, op vlak van analogieën, overwegend geen wortels hebben. Wat de latere studenten van dit onderwerp betreft. Al wat ze hebben aan te bieden is vindingrijkheid op vlak van verzinsels.We moeten erkennen dat, in 1 woord gezegd, er geen canon bestaat die gezag uitoefent op de interpretatie van de symboliek in de tarot.
Het interpretatieveld ligt open. Het is inderdaad zo open dat elk van mijn lezers geheel vrij zijn om een volledig nieuwe uitleg te bewerkstellingen, zonder hierbij beroep te doen op vroegere speculaties. Het avontuur is volledig op eigen risico en gevaar; wat betreft de kans dat het klopt en dus hier een volledig harmonische interpretatie uit voortvloeit.
Het oordeel dat men kan vellen over de voorafgaande pogingen is dat ze niet kloppen, omwille van de valse analogieën of dat de relevantie van het schema van geen belang is.

Hierin ligt de uitleg van de Grote Arcana, het geldt voor elke kaart en het behoort tot de grootste orde van spirituele waarheid : het is niet occult maar mystiek, het behoort niet tot de publieke communicatie, het hoort toe tot het eigen Heiligdom.
Wat dit betreft kan ik enkel zeggen dat sommige symbolen een zwangerschapsverandering hebben ondergaan. Dat is het enige antwoord dat ik kan geven op de vraag of er een diepere betekenis aanwezig is in de Grote Arcana, dat niet te vinden is aan de oppervlakte.

En dit leidt tot mijn laatste punt.
Als er iemand zich aangetrokken voelt om na te denken over de symboliek van de tarot, dan doen ze er goed aan de Grote Arcana te kiezen die gemaakt zijn door juffrouw Pamela Colman Smith onder mijn supervisie. Ik ben vrij om deze te vermelden omdat ik geen belang heb bij hun verkoop.
Als ze proberen voor zichzelf de hoogste betekenis op zich neer te laten dalen in een sfeer van reflectie, om vervolgens de boodschappen te combineren en aan te passen tot ze een resultaat bekomen dat een levende waarde voor henzelf betekent , dan is het waardevol voor henzelf.

Ter conclusie moet worden begrepen dat ik me heb bezig gehouden met afbeeldingen, maar de weg van de mysticus verlaat uiteindelijk de figuratieve representaties van de geest, want het is in de caleidoscoop van externe dingen dat het stilstaande licht in en van binnenuit de geest schijnt, in die staat van zuiver zijn, welke het leven van de ziel in God is.

copyright : Annick Van Damme~~~ Tarot Cirkel 2017

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.