De reflectie van de Hemelse Moeder

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten
De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .

De Keizerin

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotEen statige figuur, zittend, rijke gewaden en Koninklijke kenmerken; zoals een dochter van hemel en aarde.
Haar diadeem stelt twaalf sterren voor, in een cluster.

Het getal twaalf staat voor volmaaktheid.
De sterren op haar kroon verwijzen naar de koningin van de hemel. Waite verwijst in de tekst verschillende keren naar haar volmaaktheid en haar connectie met de hemel, maar zwakt dit telkens terug af.

Het teken van Venus is op het schild dat dicht bij haar ligt.

Het teken van Venus wordt soms de spiegel van Venus genoemd en staat in contrast tot de speer van Mars. In verschillende verhalen verleidt Venus de god Mars, waardoor hij zich laat ontwapenen. Venus (vrede) overwint Mars (oorlog)

Je ziet een granenveld dat  rijpt voor haar en een waterval achter haar.

Het granenveld toont haar actieve vruchtbaarheid aan. Op vele tarotkaarten van de Keizerin zie je dat ze zwanger is. Ze draagt bet leven, brengt het voort en voedt het. Het element water verwijst naar het schenken van leven en naar haar verbondenheid met de Hogepriesteres die de bron is waaruit het water stroomt.

De scepter die ze draagt heeft bovenaan een globe die deze wereld voorstelt.
Zij is de inferieure Tuin van Eden, het Aards Paradijs, alles dat gesymboliseerd wordt door het  zichtbare huis van de mens.

De Hogepriesteres is de hogere Tuin van Eden.

Zij is niet Regina coeli, maar toch is ze refugium peccatorum, de vruchtbare moeder van duizenden.

Waite schrijft de Keizerin verschillende aspecten van Maria toe, maar enkel de meer op aarde gerichte aspecten.Het katholieke geloof had Waite als religie afgezworen, maar qua symboliek is hij erg gehecht aan de verhalen uit de bijbel.

Er zijn ook enkele manieren waarop ze juist wordt omschreven zoals verlangen en de vleugels van verlangen, de vrouw gekleed door de zon, als de Gloria Mundi en als de sluier van het Sanctum Sanctorum.

Gloria Mundi is de glorie van de Wereld. Sanctum Sanctorum is het schrijn in het binnenste van de tempel, het heilige der heilige.

Zij is niet de ziel die vleugels heeft bekomen, tenzij je alle symboliek op een ongebruikelijke manier optelt.

In de westerse esoterie wordt de ziel die nog niet in een lichaam is getreden omschreven als een ziel met vleugels, zodra de ziel verbonden wordt met het aardse leven verlies de ziel zijn vleugels. In sommige verhalen vertelt men hoe de ziel terug vleugels kan bekomen. Zoroaster zou hebben gezegd : door ze te besprenkelen met het water die in de tuin van God te vinden is.

Ze is boven alles universele vruchtbaarheid en de buitenste betekenislaag van het Woord. Dit spreekt vanzelf, er is geen enkele boodschap die zo direct gegeven is aan de mens als geboren worden via  een vrouw; maar zijzelf draagt niet de interpretatie hiervan.

De Hogepriesteres is de binnenste betekenislaag van bet Woord.
Via de Keizerin ontdekken we heel concreet het mysterie van het leven, maar om bet mysterie van het leven werkelijk te begrijpen moeten we de Hogepriesteres leren begrijpen.

Op een ander vlak verwijst de kaart van de Keizerin naar de deur of poort door welke we toegang tot dit leven bekomen, zoals een toegang tot de Tuin van Venus. De weg die daar vandaan leidt, naar wat verder ligt, dat is het geheim dat de Hogepriesteres kent; het wordt door haar gecommuniceerd tot de uitverkorenen.

Een verwijzing naar geboren worden, leven = Leven (het is heilig). Via de Keizerin krijgt de mens toegang tot Malkuth en de weg terug naar Kether kan enkel via de Hoge Priesteres. Zij deelt haar geheim enkel met wie daarvoor is uitverkoren. Het geheim kan je dus niet ontdekken door kennis op te doen, maar door het geheim te ervaren.

De oudere betekenissen van deze kaart zijn volledig fout wat de symboliek betreft, bv. het Woord, de Goddelijke Natuur, de Triade enzovoort.

Waite benadrukt hier nogmaals het werelds aspect van de Keizerin.
De Keizerin is vrouwelijk en tot op zekere hoogte heilig. Ze is verbonden met het goddelijke, maar niet op de manier zoals toegekend aan de Hogepriesteres en de Ster. Hij zet zich af tegen de visie van Papus die de Keizerin associeert met de Sephira Binah en Hemelse Begrip = de Grote Moeder. Bij Waite is de Grote Moeder = De Ster