Het Laatste Oordeel

In dit blog bericht bespreek ik opnieuw een tarotkaart vanuit het standpunt van Arthur Waite (in het vet) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .
Andere tarotkaarten die ik op dezelfde manier besprak zijn De Ster,
De Wereld, De Hoge Priesteres en Matigheid.

Het Laatste Oordeel

het laatste oordeel tarotkaart waiteIk heb gezegd dat dit symbool wezenlijk onveranderbaar is in alle tarotsets, of dat de variaties tenminste het karakter van de kaart niet wijzigen.

In vele tarotdecks, komen dezelfde figuren voor. In de Marseille tarot dalen er meestal yods uit de hemel. Yod betekent letterlijk hand en wijst op de aanwezigheid van de Geest.
Het is ook een verwijzing naar (goddelijke) Creatie en alle metafysische processen die hiermee gepaard gaan.

De grote engel is hier omringd door wolken, maar hij blaast op zijn trompet met banner, waarop zoals gewoonlijk een kruis voorkomt.

De grote engel is de engel van Jahweh. Deze engel wordt vaak genoemd in de bijbel en stelt daar God voor die zichtbaar is voor de mens.
Tussen God en de Engel van God is daarom wezenlijk geen verschil.
De wolken maken de engel onzichtbaar. Ze scheiden de goddelijke wereld van de materiêle wereld. Gelukkig heeft hij een trompet om zijn boodschap over te brengen. De trompet en witte banner met rood kruis zijn een verwijzing naar de engel Gabriël, die op de Dag des Oordeels de doden wekt.

De doden rijzen uit hun graven – een vrouw rechts, een man links en tussen hen een kind, met de rug gedraaid.

In de Marseille tarot zien we dezelfde figuren, maar staat de vrouw links afgebeeld. Waite draaide de plaats van de man en de vrouw bewust om en vermeldt deze omwisseling zonder bijkomende uitleg te geven. Dit laat de deur open voor interpretatie. Het feit dat hij de volgorde van de personen specifiek toelicht, laat vermoeden dat er een speciale betekenis aan verbonden is. Zoals ik omschrijf in mijn boek Tarot voor iedereen vindt de omwisseling plaats in de kaart van de Toren. Het illustreert een wisseling in zienswijze en een omschakeling in het denken door een schokkende ervaring.

Maar in deze kaart zijn er meer dan drie mensen die worden hersteld, en het werd de moeite geacht om deze variatie te maken als illustratie van de ontoereikendheid van huidige verklaringen. Het moet opgemerkt worden dat alle figuren één zijn in het ervaren van het wonder, in adoratie en extase, dat wordt uitgedrukt in hun houding.

Iedereen kan verlossing ervaring, ongeacht kennis of geloof. In de vorige eeuwen lag de klemtoon vaak op het verzamelen van kennis en inzicht om zo dichter bij God te kunnen komen. Het ervaren van God was volgens deze zienswijze daardoor slechts voorbehouden aan een beperkte groep van welgestelde mensen. Waite benadrukt dat iedereen het goddelijke kan ervaren, ongeacht kennis of geloof.

Het is de kaart die de voltooiing van het Grote Werk van transformatie weergeeft, als antwoord op de oproepen van het Goddelijke – die oproepen worden binnenin gehoord en beantwoord.

Waarom wil je transformeren? Waarom zou je willen een andere vorm aannemen? Een innerlijke proces zet je aan om de stap te zetten richting transformatie. De transformatie gebeurt ook innerlijk, aan het uiterlijke leven verandert er niets. De kaart toont het einde van een bewustwordingsproces aan.

Hierin zit een aanduiding van een betekenis dat momenteel niet verder kan uitgelegd worden.

Waite hult zichzelf terug in sluiers. Hij strooit kruimeltjes van kennis, maar laat nooit de achterkant van zijn tong zien. Deels heeft hij natuurlijk wel gelijk.
Hoe kan je een innerlijk proces, die bij iedereen verschillend is, uitleggen aan een grote groep mensen zonder het mysterie helemaal kapot te maken.

Wat is dat binnen in ons dat lijkt op het geluid van een trompet en alles dat lager is in onze natuur doet rijzen in antwoord- bijna in een ogenblik, bijna in een oogwenk?

Ken je de gezegde ‘ Voor de verlichting: hout hakken en water putten.
Na de verlichting: hout hakken en water putten.’ De verlichtingservaring is slecht kortstondig, maar het doet ons wel boven onze lagere natuur uitstijgen.

Laat de kaart voor wie niet verder kan kijken, blijvend het Laatste Oordeel voorstellen en de opstanding van het natuurlijke lichaam; maar laat voor hen die naar binnen kunnen kijken, het daar ontdekken.

Wat is opstanding? Behoud je hetzelfde lichaam of krijg je een ander? Misschien heb je wel een soort licht-lichaam? In de literatuur kan je hierover verschillende standpunten lezen. Waite benadrukt dat Opstanding niets te maken heeft met het terug tot leven wekken van een dood lichaam.
De lichamelijke dood is een natuurlijk proces. Hier gaat het om een spiritueel proces.

Ze zullen begrijpen dat de kaart in het verleden werkelijk de kaart van het eeuwig leven werd genoemd en om die reden kan het vergeleken worden met de kaart die Matigheid wordt genoemd.

De sleutel tot het ervaren van het eeuwig leven ligt verborgen in de symboliek van de tarotkaart Matigheid.
Het is door de engel in Matigheid dat de eerste stappen in het spirituele transformatieproces worden gezet.

Bijzondere technieken in de OOTK

In elke aparte legging van de vijfdelige Opening of the Key kaartlegging, gebruikt men enkele technieken, nl.

 • Tellen van tarotkaarten
 • Gebruik van elementaire eigenschappen, ‘elemental dignities’
 • Paren van kaarten

DSC_0610 (800x533)De teltechniek

Om de teltechniek te kunnen toepassen, krijgen alle tarotkaarten een getal toegewezen.
Grote Arcana
De Dwaas, De Gehangene en Het Oordeel corresponderen met de 3 “Moeder-letters” (Aleph, Mem, Sjien) uit het Hebreeuws alfabet; daarom worden aan deze kaarten het getal 3 toegekend.
De Magiër, De Hogepriesteres, De Keizerin, Het Rad van Fortuin/ Het Wiel, De Toren, De Zon en De Wereld worden geassocieerd met planeten.
Ze krijgen het getal 9 toegekend, omwille van de 7 planeten + caput draconis en cauda draconis.
Kleine Arcana
Kaarten van 2 tot 10, tellen volgens hun cijfer
Azen, aan gezien deze kaarten een sterke correspondentie hebben met de vier elementen, krijgen ze het getal 5 toegekend (vier elementen + de geest)
Hofkaarten
Koningen Koninginnen en Ridders/Prinsen krijgen het getal 4, omdat hun energie sterk verbonden is met de heilige naam van god en het Tetragrammaton.
Pages/Schildknapen/Prinsessen krijgen het getal 7. Hun energie is sterk verbonden met het element aarde, de sephira Malkuth en de zeven paleizen van Assiah (2).

Je merkt dat het toekennen van de getallen niet enkel een telsysteem is om te gebruiken in een kaartlegging. Het voornaamste doel is je aanzetten het Hebreeuws alfabet, astrologie en de Kabalistische levensboom te bestuderen.

Hoe tellen?
Neem het pak kaarten in je hand met de rug naar onder. Spreid de kaarten, de bovenste kaart is de eerste kaart. Zoek de significator. Tel in de kijkrichting van de significant. De kaart waarop je vertrekt telt telkens mee als eerste kaart. Kom je een kaart tegen die je al eens hebt geteld, dan stop je.

Toepassen invloed van de elementaire kwaliteiten

Lees hierover eerst mijn blog Werken met elementaire kwaliteiten.
Van elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek, kan je nu de invloed van die kaart op het samenvattend antwoord bepalen.
Kijk tussen welke twee kaarten de kaart ligt. Hoe beïnvloeden de elementen van deze twee kaarten, de werking van de kaart ertussen.
Versterkende werking, verzwakkende werking of geen bijzondere invloed (neutraal). Doe dit voor elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek.

Maak met de kaarten uit de teltechniek een verhaal, dat het samenvattend antwoord is. De kaarten waarvan de werking is versterkt, bevatten belangrijke informatie.

Paren van kaartenDSC_0621

Maak met de kaarten telkens paren. Begin met de kaart links en rechts van de significator en werk nu zo verder. Maak opnieuw een verhaal. Dit verhaal is meer gedetailleerd. De paren stellen beïnvloedende factoren uit het verleden (linker kolom) en gevolgen voor de toekomst voor.
Is er één kaart over na het paren. Paar deze kaart dan met de significator, dit is een sterke advieskaart! Uit welke bron in of buiten jezelf kan  hulp komen?
Is nog niet alles duidelijk, geen probleem. Probeer het verhaal wel duidelijk in een bepaalde richting te sturen. Vermijd vaagheid.

 

 

(1) De Noordelijke Maansknoop (caput draconis) onthult iets over onze huidige levensbestemming, het punt waar we naartoe ‘moeten’ in dit leven. De Zuidelijke Maansknoop (cauda draconis) vertelt ons iets meer over onze voorbije levens. Het vormt als het ware een rode draad doorheen onze voorbije levens.
Samengevat: ZM = punt waar we vandaan komen / NM = punt waar we naartoe ‘moeten’.
(2) Er zijn verschillende manieren waarop je de kabbalistische levensboom kan indelen. De ‘Zeven Paleizen van Assiah’, is de zevenvoudige indeling van de kabbalitische levensboom in de wereld van Assiah (Malkuth)

The Opening of the Key deel 1

Voor alle blogberichten over de OOTK verwijs ik naar het bericht
Tarot, AL wat is

The Opening of the Key is een methode om inzicht in de tarot en in jezelf te krijgen. Het is een uitgebreide legging, dat kennis over tarot, kabbalah en astrologie met elkaar combineert.

Deze kaartlegging is meer dan het beantwoorden van een vraag. Het is een ritueel waarbij je hulp vraagt aan ‘het hogere’ om wat verborgen ligt in de kaarten, aan jou te openbaren.

 • Vooraleer je begint met de kaartlegging kies je een significator. Baseer je op wat je over de persoons karakter weet, in plaats van op basis van zijn fysieke kenmerken.
 • Geef de kaarten aan de vraagsteller, vraag hem om aandachtig aan de vraag te denken en het deck in twee te delen.
 • Neem het deck, en houd ze in je hand zoals om kaarten te delen.

Tarot en het  Tetragrammaton

In de eerste legging, deel je het tarotdeck op in 4 delen. Elke deel wordt geassocieerd met een letter uit het Tetragrammaton voor. Het Tetragrammaton is een vierletterwoord. Het stelt de Hebreeuwse naam van de traditionele God uit het Oude Testament voor : YHVH.
In de Hermetische kabbala wijst men aan elke letter een element toe. Als je de tarot in vier groepen deelt, ontvouwt het zich in de vier elementen.

Het element Vuur
Dit element wordt toegewezen aan de letter Yod. Het is de Kracht van de Creatie. Het Zaad waaruit alles wordt geboren. Vandaar dat Yod geassocieerd wordt met de Vader.

Het element Water
Water wordt toegewezen aan Heh. De energie van de etherische wateren, neemt de energie van de Vader in zich op. Daarna vloeit uit haar de energie terug weg, maar de energie is getransformeerd. Deze ontvankelijke en beweeglijke energie wordt  met de Moeder geassocieerd .

Het element Lucht
Het element Lucht wordt toegewezen aan Vau. Als een haak of spijker verbindt hij wat gescheiden is. Hij zorgt ervoor dat uitersten zich aan elkaar kunnen aanpassen. Hij brengt hen tot evenwicht en ondersteunt hun samenwerking. Op deze manier brengt hij de energie tot leven. Hij is het leven dat uit de verbinding vloeit, daarom wordt de letter Vau geassocieerd met de Zoon.

Het element Aarde
Aarde wordt toegewezen aan Heh (finaal). Vanuit de invloed van Vau (de verbinding), ontstaat het element Aarde. Alle elementen (letters) zijn hierin aanwezig en beïnvloeden het element Aarde.
De elementen zijn met elkaar in balans en hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot nieuwe Creatie.
Wat verborgen en bedekt was in Yod, wordt zichtbaar in Heh (finaal).

Het delen van de kaarten

YHEH is een Hebreeuws vierletterwoord, het woord wordt van rechts naar links gelezen. Je deelt daarom de kaarten van rechts naar links. Leg het (geschudde en gecoupeerde) tarotdeck op Yod. Yod is nu alles. Als een zaadje zal het zich in twee delen. Eén deel blijft op Yod, het andere deel van het kaartendeck leg je op Vau.
Uit de mannelijke energie van Yod, komt de vrouwelijke energie van Heh. Deel de kaarten op Yod in twee en leg het bovenste deel op Heh. We hebben nu drie elementen, die allemaal een directe verbondenheid hebben met de oorsprong, het totale deck. Vanuit de mannelijke energie van Vau  ontstaat nu het vierde element. Het vierde element is niet verbonden met de oorsprong. Zij is ‘een identiteit’ op zich, een spiegeling van de oorsprong. Ze bevat net als het totale deck alle elementen en de mogelijkheid tot creatie.

Praktisch

 • Leg het deck voor je en deel het het. Plaats de bovenste helft, links
 • Deel daarna elke deel opnieuw in twee, plaats de helften telkens aan de linker kant.
 • De vier delen stellen YHVH voor, van rechts naar links. (zie artikel Tarot, AL wat is)
 • Zoek de significator.
  Is het in de stapel op Yod dan heeft de vraag betrekking op werk, zakelijk afspraken,… (maar dan eerder hoe je daar innerlijk mee opgaat, niet de praktische kant)
  Indien het in de Heh stapel zit, betreft het een vraag over liefde, huwelijk of genot.
  In de Vau stapel, moeilijkheden, verlies, ruzie
  In de Heh finaal stapel, geld, goederen, alle materiële zaken.
 • Vertel de vraagsteller in welke situatie hij zich bevindt.
  (Indien niet correct, dan brak men vroeger de kaartlegging af, om het later opnieuw te proberen. Tegenwoordig houdt men meestal geen rekening met deze afbreekregel)
 • Spreid de kaarten van de stapel waarin de significant zit, uit
  Pas de telmethode toe (zie artikel technieken in de kaartlegging OOTK)
  Tel de kaarten in de richting waarin de significant kijkt. Het tellen start altijd bij de kaart waarvan je vertrekt. Tel tot je terug bij een kaart komt, die reeds voorkwam bij het tellen.
  Maak een verhaal met deze kaarten. Dit verhaal gaat over de oorsprong van het probleem/de vraag.
 • Maak paren van de kaarten aan beide zijden van de significator, daarna die ernaast en zo verder.
  Maak opnieuw een verhaal, dit geeft een meer gedetaileerd verhaal. De paren stellen beïnvloedende factoren uit het verleden (linker kolom) en gevolgen voor de toekomst voor.
  Is er één kaart over na het paren. Paar deze kaart dan met de significator, dit is een sterke advieskaart! Uit welke bron in of buiten jezelf kan  hulp komen?
  Is nog niet alles duidelijk, geen probleem. Probeer het verhaal wel duidelijk in een bepaalde richting te sturen. Vermijd vaagheid.